HIMA-projekti

Nykyaikaisten autonomisten liikkuvien työkoneiden automaatioasteen nostamisen ja joustavuuden lisäyksen pullonkaulana on turvallisuus ja erityisesti ihmisten liikkuminen työkoneiden työskentelyalueella. Lähes poikkeuksetta työkoneet työskentelevät dynaamisesti muuttuvassa ympäristössä, joten ympäristöä on kyettävä havaitsemaan entistä luotettavammin ja tarkemmin, jotta kone voi turvallisesti liikkua työtehtävässään aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai muille alueella oleville koneille.

Tutkimuksessa pyritään työkoneen ympäristön havainnointiin kamera- ja tutkatekniikkaa käyttäen, kuitenkaan unohtamatta mahdollisia muita kustannustehokkaita ja luotettavia antureita. Näiden muodostaman kombinaation avulla pyritään saamaan aikaan menetelmiä, jotka soveltuvat riittävän tarkkaan ihmisten ja ympäristön havainnointiin työkoneiden vaativissa ympäristöissä. Menetelmiä kehitettäessä joudutaan ottamaan erityisesti huomioon liikkuvien työkoneiden erityisvaatimukset. Tutkimuksen suurimmat haasteet liittyvät riittävään luotettavuustason saavuttamiseen ihmisten havaitsemisessa.

Jotta tutkimustuloksien toiminnallisuus todellisissa olosuhteissa voidaan varmentaa, tullaan projektin alussa valitsemaan soveltuva case ympäristö ja testaamaan oikean työkoneen toimiminen tässä ympäristössä. Tätä ympäristöä tullaan käyttämään koko tutkimuksen ajan tiedon keräämistä ja tuloksien testaamista varten.

Tällä hetkellä (puoli)autonomisten työkoneiden järjestelmät – esim. Automine ja Autostrad – on erotettu kokonaan ihmisistä ja muista koneista. Mikäli ympäristönhavainnointijärjestelmällä – yhdessä työmaanohjausjärjestelmän kanssa – voidaan taata ihmisten turvallisuus työmaalla, laajenee automaattikoneiden markkina huomattavasti. Lisäksi alue avaa suuret markkinat ohjaus- ja sensorijärjestelmiä toimittavalle alihankintateollisuudelle.

Menetelmillä nähdään myös uusia sovelluskohteita mm, automaattisessa valvonnassa, jossa valvonnan kohteena ovat erityisesti ihmiset. Tällaisina voidaan mainita raja-valvonta tai erilaisten tilojen ja alueiden (teollisuusalueet, varastot jne.) valvonta. Muina mahdollisina sovellusalueina ovat palo- ja pelastustoimet, joissa ihminen täytyy löytää esimerkiksi romahtaneesta rakennuksesta tai palavasta talosta.

Projektin nimi HIMA tulee sanoista Human In workMachine Area.